Direct weten wat
uw akte kost?
 

de privacyverklaring

van Notariaat Ridderhof & Stelwagen.

Deze verklaring geeft informatie over hoe ons kantoor omgaat met persoonsgegevens die in het kader van de werkzaamheden en dienstverlening worden verwerkt.

Onze contactgegevens


Naam kantoor:          Notariaat Ridderhof & Stelwagen

Adres:                       Vicarieweg 13

Postcode / Plaats:      8171 CG Vaassen

Contactpersoon:        mr. J.U. Stelwagen

E-mailadres:             info@notariaatvaassen.nlOnze dienstverlening
Ons kantoor vraagt uw persoonsgegevens alleen op voor de volgende doelen:

het uitvoeren van opdrachten voor advies of andere diensten;

om te voldoen aan wettelijke taken en verplichtingen; of

voor de doelen waar u specifiek toestemming voor heeft gegeven.

Uw gegevens worden niet zonder uw toestemming voor andere doelen verwerkt.

Persoonsgegevens worden opgevraagd voor het opmaken van een notariële akte of voor het uitvoeren van een andere opdracht.


Regels persoonsgegevens bij notariële akten
Als ons kantoor een notariële akte opmaakt met uw persoonsgegevens, moet de notaris zich aan wettelijke regels houden. Deze hebben invloed op de verwerking van persoonsgegevens:

De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht in de akte zetten. Uw gegevens worden dus op een wettelijke grondslag verwerkt. 

De notaris moet de ondertekende akte met uw persoonsgegevens verplicht eeuwig bewaren.

Zodra de akte door de notaris is ondertekend, wordt het een officieel bewijsstuk. Dan mag er niets meer aan veranderd worden, ook niet als de persoonsgegevens niet kloppen. Als er wijzigingen nodig zijn, moet de notaris een nieuwe akte maken waarin de wijziging staat. 

De notaris moet bepaalde (persoons)gegevens verplicht controleren in de Basisregistraties Personen (BRP), Handelsregister en Kadaster.

De notaris moet verplicht uw identiteit controleren. Hij moet daarvoor een geldig identiteitsbewijs van u opvragen, De notaris is één van de weinigen die dit ook mag kopiëren met alle gegevens die erop staan. 

Uw persoonsgegevens vallen onder het beroepsgeheim van de notaris. Onbevoegden krijgen geen toegang tot de gegevens. 


Adviezen en overige diensten
Voor de overige verwerkingen van persoonsgegevens door ons kantoor geldt: Door ons te vragen een opdracht zoals hierna staat  beschreven voor u uit te voeren geeft u ons toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in het kader van de doelen en gronden welke zijn vermeld.

De verwerking : Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. passeren en bewaren van notariële akten heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel     Passeren van Notariële akten

Grond  Wettelijke verplichting (WNA art 58 +59)

De verwerking: Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan t.b.v. voorbereiden en afhandelen van notariële akten(dossier) heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel     Passeren van Notariële akten

Grond  Wettelijke verplichting (Selectielijst (119), Staatscourant 2005,nr 212 Archiefwet)

De verwerking : Verstrekking d.m.v. doorzending: concepten en dossierstukken aan derden met toestemming van cliënt heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel      Informeren derden op verzoek van Cliënt

Grond    Toestemming van cliënt

De verwerking : Opvragen, verzamelen, raadplegen, gebruiken, opslaan ten behoeve van dienstverlening waaraan geen authentieke akte gekoppeld is zoals advisering, onderhandse akten en afwikkeling nalatenschap heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel      Uitvoeren opdracht Cliënt

Grond    Uitvoering overeenkomst

De verwerking : Verstrekken door middel van doorzending t.b.v. de inschrijving van gegevens of akten in register heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel      Kenbaarheid

Grond    Wettelijke verplichting ( bij CLTR toestemming)

De verwerking : Vastleggen, raadplegen t.b.v. legaliseren van handtekeningen heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel      Bevestigen echtheid handtekening op verzoek

Grond    Uitvoeren overeenkomst

De verwerking : Verzamelen, vastleggen en gebruiken gegevens voor aanleg registratie t.b.v. acquisitie en/of offertes etc. heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel      Marketing en acquisitie

Grond    Toestemming

De verwerking : Verzamelen, vastleggen, gebruiken gegevens t.b.v. relatiebeheer zakelijke contactpersonen in de keten heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel      Informeren en faciliteren samenwerking in de keten

Grond    Toestemming

De verwerking : Verzamelen, vastleggen, gebruiken etc. van gegevens voor de financiële administratie heeft de volgende doeleinden en bijbehorende rechtsgronden: 

Doel      Kenbaarheid financiële rechten en verplichtingen.

Grond    Wettelijke verplichting


Bron van verwerkte persoonsgegevens
Als ons kantoor persoonsgegevens van u verwerkt, die wij niet van uzelf hebben verkregen, dan zal dat altijd gebeuren in het kader van de ons verstrekte opdracht. De bron van die gegevens zal dan één van de volgende zijn:

Openbare registers, waaronder het Kadaster en de Kamer van Koophandel

Basisregistratie Personen ( voorheen gemeentelijke basisadministratie)

Makelaar of andere adviseur in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent

Vereniging van Eigenaren in verband met een koopovereenkomst waarin u één van de partijen bent

Wederpartij bij een overeenkomst

Hypotheekverstrekker(s)

Schenker


Doorgeven van uw persoonsgegevens
Ons kantoor geeft uw persoonsgegevens alleen aan anderen (derde partijen) door als dat wettelijk verplicht is of als dat echt nodig is om de werkzaamheden uit te voeren.

Ons kantoor verstrekt persoonsgegevens aan de volgende ontvangers:

KNB, belastingdienst, registerhouders

Door cliënt ingeschakelde ketenpartners (makelaars, hypotheekadviseurs etc., indien toestemming van de cliënt)

Persoonsgegevens worden door ons kantoor niet doorgegeven buiten de EU of aan een internationale organisatie.


Bewaren van uw persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons kantoor niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor zij zijn verzameld, voor het uitoefenen van wettelijke taken en het nakomen van wettelijke verplichtingen of het uitvoeren van overeenkomsten (denk aan verjaringstermijnen). Bewaartermijnen uit wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt en de archiefwet zijn van toepassing. Notariële akten worden eeuwig bewaard.


Uw rechten ten aanzien van door ons verwerkte persoonsgegevens
Wanneer uw persoonsgegevens door ons kantoor worden verwerkt kunt u op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming van de onderstaande rechten gebruik maken.
Dit doet u door een (liefst schriftelijke) aanvraag via de contactgegevens uit deze privacyverklaring. Voor wij uw aanvraag inwilligen, zullen wij u eerst identificeren aan de hand van een geldig identiteitsbewijs.

Recht van inzage van de betrokkene
U kunt altijd opvragen welke persoonsgegevens ons kantoor verwerkt, voor welk doel dat is en  hoe lang deze bewaard worden. Mogelijk is er een wettelijke grondslag waardoor we niet op uw verzoek in kunnen gaan, wij zullen dit beoordelen en u hierover informeren.

Recht op rectificatie
Wanneer u meent dat bepaalde gegevens niet correct zijn verwerkt, heeft u het recht rectificatie van deze gegevens te vragen. Als dit gaat om gegevens in een notariële akte, is dat niet mogelijk en zal een nieuwe akte moeten worden opgesteld als aanvulling op de onjuiste akte.

Recht op gegevenswissing (recht op ‘vergetelheid’)
Wanneer u wilt dat uw persoonsgegevens worden verwijderd, kunt u hiervoor een verzoek indienen. Staan de gegevens in een notariële akte, dan mag de notaris deze niet verwijderen.

Recht op beperking van de verwerking
Wanneer u de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor wil beperken (in afwachting van door u gevraagde rectificatie van uw persoonsgegevens, gemaakt bezwaar tegen verwerking of omdat u juist niet wil dat gegevens worden verwijderd ondanks dat de verwerking onrechtmatig is) kunt u hiervoor een verzoek indienen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens
Wanneer uw persoonsgegevens niet worden verwerkt voor een notariële akte en u de persoonsgegevens wil overdragen naar een andere dienstverlener kunt u hiervoor een verzoek indienen. Een dergelijke overdracht is overigens niet altijd mogelijk, aangezien wettelijke notariële plichten zich hiertegen kunnen verzetten.


Mogelijke beperkingen in het uitoefenen van uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming
Ons kantoor stelt alles in het werk om te voldoen aan uw rechten op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Het kan echter voorkomen dat deze rechten in conflict zijn met andere wettelijke bepalingen zoals de Wet op het notarisambt. Mocht de notaris om die reden niet aan één van de genoemde verzoek kunnen voldoen, dan wordt u hiervan schriftelijk op de hoogte gesteld.


Klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens door ons kantoor
Wanneer u klachten heeft over de verwerking van persoonsgegevens door ons kantoor dan horen wij dit graag via info@notariaatvaassen.nl. U heeft ook het recht een klacht in te dienen bij de toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Hiervoor kunt u terecht op de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.
​​​​​​​